当前位置: 首页 > >

《增广贤文》儿童注音版A4打印版精校版可编辑

发布时间:

增广贤文

xī shí xián wén

huì rǔ zhūn zhūn

昔时贤文,诲汝谆谆,

jí yùn zēnɡ wén

duō jiàn duō wén

集韵增文,多见多闻。

ɡuān jīn yí jiàn ɡǔ

wú ɡǔ bù chénɡ jīn

观今宜鉴古,无古不成今。

zhī jǐ zhī bǐ

jiānɡ xīn bǐ xīn

知己知彼,将心比心。

jiǔ fénɡ zhī jǐ yǐn

shī xiànɡ huì rén yín

酒逢知己饮,诗向会人吟。

xiānɡ shí mǎn tiān xià

zhī xīn nénɡ jǐ rén

相识满天下,知心能几人。

xiānɡ fénɡ hǎo sì chū xiānɡ shí

dào lǎo zhōnɡ wú yuàn hèn xīn

相逢好似初相识,到老终无怨恨心。

jìn shuǐ zhī yú xìnɡ

jìn shān shí niǎo yīn

*水知鱼性,*山识鸟音。

yì zhǎnɡ yì tuì shān xī shuǐ

yì fǎn yì fù xiǎo rén xīn

易涨易退山溪水,易反易覆小人心。

yùn qù jīn chénɡ tiě

shí lái tiě sì jīn

运去金成铁,时来铁*穑

dú shū xū yònɡ yì

yī zì zhí qiān jīn

读书须用意,一字值千金。

fénɡ rén qiě shuō sān fēn huà

wèi kě quán pāo yí piàn xīn

逢人且说三分话,未可全抛一片心。

huà hǔ huà pí nán huà ɡǔ

zhī rén zhī miàn bù zhī xīn

画虎画皮难画骨,知人知面不知心。

yǒu yì zāi huā huā bù fā

wú xīn chā liǔ liǔ chénɡ yīn

有意栽花花不发,无心插柳柳成阴。

mǎ xínɡ wú lì jiē yīn shòu

rén bù fēnɡ liú zhǐ wèi pín

马行无力皆因瘦,人不风流只为贫。

liú shuǐ xià tān fēi yǒu yì

bái yún chū xiù běn wú xīn

流水下滩非有意,白云出岫本无心。

1

qián cái rú fèn tǔ

rén yì zhí qiān jīn

钱财如粪土,仁义值千金。

lù yáo zhī mǎ lì

shì jiǔ zhī rén xīn

路遥知马力,事久知人心。

ráo rén bú shì chī hàn

chī hàn bú huì ráo rén

饶人不是痴汉,痴汉不会饶人。

liǎnɡ rén yī bān xīn

wú qián kān mǎi jīn

两人一般心,无钱堪买金,

yī rén yī bān xīn

yǒu qián nán mǎi zhēn

一人一般心,有钱难买针。

xiānɡ jiàn yì dé hǎo

jiǔ zhù nán wei rén

相见易得好,久住难为人。

dānɡ shí ruò bù dēnɡ ɡāo wànɡ

shuí xìn dōnɡ liú hǎi yánɡ shēn

当时若不登高望,谁信东流海洋深。

shì qīn bú shì qīn

fēi qīn què shì qīn

是亲不是亲,非亲却是亲。

měi bù měi

xiānɡ zhōnɡ shuǐ

qīn bù qīn

ɡù xiānɡ rén

美不美,乡中水,亲不亲,故乡人。

yīnɡ huā yóu pà chūn ɡuānɡ lǎo

qǐ kě jiào rén wǎnɡ dù chūn

莺花犹怕春光老,岂可教人枉度春。

xiānɡ fénɡ bù yǐn kōnɡ ɡuī qù

dònɡ kǒu táo huā yě xiào rén

相逢不饮空归去,洞口桃花也笑人。

hónɡ fěn jiā rén xiū shǐ lǎo

fēnɡ liú lànɡ zǐ mò jiào pín

红粉佳人休使老,风流浪子莫教贫。

zài jiā bú huì yínɡ bīn kè

chū wài fānɡ zhī shǎo zhǔ rén

在家不会迎宾客,出外方知少主人。

huánɡ jīn wú jiǎ

ā wèi wú zhēn

*鹞藜伲⑽何拚妗

kè lái zhǔ bú ɡù

yìnɡ kǒnɡ shì chī rén

客来主不顾,应恐是痴人。

pín jū nào shì wú rén wèn

fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn

贫居闹市无人问,富在深山有远亲。

2

shuí rén bèi hòu wú rén shuō

nǎ ɡe rén qián bù shuō rén

谁人背后无人说,哪个人前不说人。

yǒu qián dào zhēn yǔ

wú qián yǔ bù zhēn

有钱道真语,无钱语不真。

bú xìn dàn kàn yán zhōnɡ jiǔ

bēi bēi xiān quàn yǒu qián rén

不信但看筵中酒,杯杯先劝有钱人。

nào lǐ yǒu qián

jìnɡ chù ān shēn

闹里有钱,静处安身。

lái rú fēnɡ yǔ

qù sì wēi chén

来如风雨,去似微尘。

chánɡ jiānɡ hòu lànɡ tuī qián lànɡ

shì shànɡ xīn rén ɡǎn jiù rén

长江后浪推前浪,世上新人赶旧人。

jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè

xiànɡ yánɡ huā mù zǎo fénɡ chūn

*水楼台先得月,向阳花木早逢春。

mò dào jūn xínɡ zǎo

ɡènɡ yǒu zǎo xínɡ rén

莫道君行早,更有早行人。

mò xìn zhí zhōnɡ zhí

xū fánɡ rén bù rén

莫信直中直,须防仁不仁。

shān zhōnɡ yǒu zhí shù

shì shànɡ wú zhí rén

山中有直树,世上无直人。

zì hèn zhī wú yè

mò yuàn tài yánɡ piān

自恨枝无叶,莫怨太阳偏。

dà jiā dōu shì mìnɡ

bàn diǎn bù yóu rén

大家都是命,半点不由人。

yī nián zhī jì zài yú chūn

yī rì zhī jì zài yú yín

一年之计在于春,一日之计在于寅,

yī jiā zhī jì zài yú hé

yī shēnɡ zhī jì zài yú qín

一家之计在于和,一生之计在于勤。

zé rén zhī xīn zé jǐ

shù jǐ zhī xīn shù rén

责人之心责己,恕己之心恕人。

shǒu kǒu rú pínɡ

fánɡ yì rú chénɡ

守口如瓶,防意如城。

nìnɡ kě rén fù wǒ

qiē mò wǒ fù rén

宁可人负我,切莫我负人。

3

zài sān xū shèn yì

dì yī mò qī xīn

再三须慎意,第一莫欺心。

hǔ shēnɡ yóu kě jìn

rén shú bù kān qīn

虎生犹可*,人熟不堪亲。

lái shuō shì fēi zhě

biàn shì shì fēi rén

来说是非者,便是是非人。

yuǎn shuǐ nán jiù jìn huǒ

yuǎn qīn bù rú jìn lín

远水难救*火,远亲不如*邻。

yǒu chá yǒu jiǔ duō xiōnɡ dì

jí nàn hé cénɡ jiàn yī rén

有茶有酒多兄弟,急难何曾见一人。

rén qínɡ sì zhǐ zhānɡ zhānɡ báo

shì shì rú qí jú jú xīn

人情似纸张张薄,世事如棋局局新。

shān zhōnɡ yě yǒu qiān nián shù

shì shànɡ nán fénɡ bǎi suì rén

山中也有千年树,世上难逢百岁人。

lì wēi xiū fù zhònɡ

yán qīnɡ mò quàn rén

力微休负重,言轻莫劝人。

wú qián xiū rù zhònɡ

zāo nàn mò xún qīn

无钱休入众,遭难莫寻亲。

pínɡ shēnɡ mò zuò zhòu méi shì

shì shànɡ yīnɡ wú qiè chǐ rén

*生莫作皱眉事,世上应无切齿人。

shì zhě ɡuó zhī bǎo

rú wéi xí shànɡ zhēn

士者国之宝,儒为席上珍。

ruò yào duàn jiǔ fǎ

xǐnɡ yǎn kàn zuì rén

若要断酒法,醒眼看醉人。

qiú rén xū qiú dà zhànɡ fu

jì rén xū jì jí shí wú

求人须求大丈夫,济人须济急时无。

kě shí yī dī rú ɡān lù

zuì hòu tiān bēi bù rú wú

渴时一滴如甘露,醉后添杯不如无。

jiǔ zhù lìnɡ rén jiàn

pín lái qīn yě shū

久住令人贱,频来亲也疏。

jiǔ zhōnɡ bù yǔ zhēn jūn zǐ

cái shànɡ fēn mínɡ dà zhànɡ fu

酒中不语真君子,财上分明大丈夫。

chū jiā rú chū

chénɡ fó yǒu yú

出家如初,成佛有余。

4

jī jīn qiān liǎnɡ

bù rú mínɡ jiě jīnɡ shū

积金千两,不如明解经书。

yǎnɡ zǐ bú jiào rú yǎnɡ lǘ

yǎnɡ nǚ bú jiào rú yǎnɡ zhū

养子不教如养驴,养女不教如养猪。

yǒu tián bù ɡēnɡ cānɡ lǐn xū

yǒu shū bù dú zǐ sūn yú

有田不耕仓廪虚,有书不读子孙愚。

cānɡ lǐn xū xī suì yuè fá

zǐ sūn yú xī lǐ yì shū

仓廪虚兮岁月乏,子孙愚兮礼义疏。

tónɡ jūn yī xí huà

shènɡ dú shí nián shū

同君一席话,胜读十年书。

rén bù tōnɡ jīn ɡǔ

mǎ niú rú jīn jū

人不通今古,马牛如襟裾。

mánɡ mánɡ sì hǎi rén wú shù

nǎ ɡe nán ér shì zhànɡ fu

茫茫四海人无数,哪个男儿是丈夫。

bái jiǔ niànɡ chénɡ yuán hào kè

huánɡ jīn sàn jìn wèi shōu shū

白酒酿成缘好客,*鹕⒕∥帐椤

jiù rén yī mìnɡ

shènɡ zào qī jí fú tú

救人一命,胜造七级浮屠。

chénɡ mén shī huǒ

yānɡ jí chí yú

城门失火,殃及池鱼。

tínɡ qián shēnɡ ruì cǎo

hǎo shì bù rú wú

庭前生瑞草,好事不如无。

yù qiú shēnɡ fù ɡuì

xū xià sǐ ɡōnɡ fu

欲求生富贵,须下死工夫。

bǎi nián chénɡ zhī bù zú

yī dàn bài zhī yǒu yú

百年成之不足,一旦败之有余。

rén xīn sì tiě

ɡuān fǎ rú lú

人心似铁,官法如炉。

shàn huà bù zú

è huà yǒu yú

善化不足,恶化有余。

shuǐ tài qīnɡ zé wú yú

rén zhì chá zé wú tú

水太清则无鱼,人至察则无徒。

zhī zhě jiǎn bàn

xǐnɡ zhě quán wú

知者减半,省者全无。

5

zài jiā yóu fù

chū jià cónɡ fū

在家由父,出家从夫。

chī rén wèi fù

xián nǚ jìnɡ fū

痴人畏妇,贤女敬夫。

shì fēi zhōnɡ rì yǒu

bù tīnɡ zì rán wú

是非终日有,不听自然无。

nìnɡ kě zhènɡ ér bù zú

bù kě xié ér yǒu yú

宁可正而不足,不可邪而有余。

nìnɡ kě xìn qí yǒu

bù kě xìn qí wú

宁可信其有,不可信其无。

zhú lí máo shè fēnɡ ɡuānɡ hǎo

dào yuàn sēnɡ tánɡ zhōnɡ bù rú

竹篱茅舍风光好,道院僧堂终不如。

mìnɡ lǐ yǒu shí zhōnɡ xū yǒu

mìnɡ lǐ wú shí mò qiánɡ qiú

命里有时终须有,命里无时莫强求。

dào yuàn yínɡ xiān kè

shū tánɡ yǐn xiànɡ rú

道院迎仙客,书堂隐相儒。

tínɡ zāi qī fènɡ zhú

chí yǎnɡ huà lónɡ yú

庭栽栖凤竹,池养化龙鱼。

jié jiāo xū shènɡ jǐ

sì wǒ bù rú wú

结交须胜己,似我不如无。

dàn kàn sān wǔ rì

xiānɡ jiàn bù rú chū

但看三五日,相见不如初。

rén qínɡ sì shuǐ fēn ɡāo xià

shì shì rú yún rèn juàn shū

人情似水分高下,世事如云任卷舒。

huì shuō shuō dōu shì

bù huì shuō wú lǐ

会说说都是,不会说无礼。

mó dāo hèn bú lì

dāo lì shānɡ rén zhǐ

磨刀恨不利,刀利伤人指。

qiú cái hèn bù de

cái duō hài zì jǐ

求财恨不得,财多害自己。

zhī zú chánɡ zú

zhōnɡ shēn bù rǔ

知足常足,终身不辱。

zhī zhǐ chánɡ zhǐ

zhōnɡ shēn bù chǐ

知止常止,终身不耻。

6

yǒu fú shānɡ cái

wú fú shānɡ jǐ

有福伤财,无福伤己。

chā zhī háo lí

shī zhī qiān lǐ

差之毫厘,失之千里。

ruò dēnɡ ɡāo bì zì bēi

ruò shè yuǎn bì zì ěr

若登高必自卑,若涉远必自迩。

sān sī ér xínɡ

zài sī kě yǐ

三思而行,再思可矣。

shǐ kǒu bù rú zì zǒu

qiú rén bù rú qiú jǐ

使口不如自走,求人不如求己。

xiǎo shí shì xiōnɡ dì

zhǎnɡ dà ɡè xiānɡ lǐ

小时是兄弟,长大各乡里。

dù cái mò dù shí

yuàn shēnɡ mò yuàn sǐ

妒财莫妒食,怨生莫怨死。

rén jiàn bái tóu chēn

wǒ jiàn bái tóu xǐ

人见白头嗔,我见白头喜。

duō shǎo shào nián wánɡ

bú dào bái tóu sǐ

多少少年亡,不到白头死。

qiánɡ yǒu fènɡ

bì yǒu ěr

墙有逢,壁有耳。

hǎo shì bù chū mén

è shì chuán qiān lǐ

好事不出门,恶事传千里。

zéi shì xiǎo rén

zhī ɡuò jūn zǐ

贼是小人,知过君子。

jūn zǐ ɡù qiónɡ

xiǎo rén qiónɡ sī làn yě

君子固穷,小人穷斯滥也。

pín qiónɡ zì zài

fù ɡuì duō yōu

贫穷自在,富贵多忧。

bù yǐ wǒ wéi dé

fǎn yǐ wǒ wéi chóu

不以我为德,反以我为仇。

nìnɡ xiànɡ zhí zhōnɡ qǔ

bù kě qǔ zhōnɡ qiú

宁向直中取,不可曲中求。

rén wú yuǎn lǜ

bì yǒu jìn yōu

人无远虑,必有*忧。

7

zhī wǒ zhě wèi wǒ xīn yōu

bù zhī wǒ zhě wèi wǒ hé qiú

知我者为我心忧,不知我者谓我何求。

qínɡ tiān bù kěn qù

zhī dài yǔ lín tóu

晴天不肯去,只待雨淋头。

chénɡ shì mò shuō

fù shuǐ nán shōu

成事莫说,覆水难收。

shì fēi zhī wèi duō kāi kǒu

fán nǎo jiē yīn qiánɡ chū tóu

是非只为多开口,烦恼皆因强出头。

rěn dé yī shí zhī qì

miǎn dé bǎi rì zhī yōu

忍得一时之气,免得百日之忧。

jìn lái xué dé wū ɡuī fǎ

dé suō tóu shí qiě suō tóu

*来学得乌龟法,得缩头时且缩头。

jù fǎ zhāo zhāo lè

qī ɡōnɡ rì rì yōu

惧法朝朝乐,欺公日日忧。

rén shēnɡ yī shì

cǎo shēnɡ yī chūn

人生一世,草生一春。

hēi fà bù zhī qín xué zǎo

kàn kɑn yòu shì bái tóu wēnɡ

黑发不知勤学早,看看又是白头翁。

yuè dào shí wǔ ɡuānɡ mínɡ shǎo

rén dào zhōnɡ nián wàn shì xiū

月到十五光明少,人到中年万事休。

ér sūn zì yǒu ér sūn fú

mò wèi ér sūn zuò mǎ niú

儿孙自有儿孙福,莫为儿孙作马牛。

rén shēnɡ bù mǎn bǎi

chánɡ huái qiān suì yōu

人生不满百,常怀千岁忧。

jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì

mínɡ rì chóu lái mínɡ rì yōu

今朝有*癯恚魅粘罾疵魅沼恰

lù fénɡ xiǎn chù nán huí bì

shì dào tóu lái bú zì yóu

路逢险处难回避,事到头来不自由。

yào nénɡ yī jiǎ bìnɡ

jiǔ bù jiě zhēn chóu

药能医假病,酒不解真愁。

rén pín bù yǔ

shuǐ pínɡ bù liú

人贫不语,水*不流。

yī jiā yǒu nǚ bǎi jiā qiú

yī mǎ bù xínɡ bǎi mǎ yōu

一家有女百家求,一马不行百马忧。

8

yǒu huā fānɡ zhuó jiǔ

wú yuè bù dēnɡ lóu

有花方酌酒,无月不登楼。

sān bēi tōnɡ dà dào

yī zuì jiě qiān chóu

三杯通大道,一醉解千愁。

shēn shān bì jìnɡ cánɡ měnɡ hǔ

dà hǎi zhōnɡ xū nà xì liú

深山毕竟藏猛虎,大海终须纳细流。

xī huā xū jiǎn diǎn

ài yuè bù shū tóu

惜花须检点,爱月不梳头。

dà dǐ xuǎn tā jī ɡǔ hǎo

bù cā hónɡ fěn yě fēnɡ liú

大抵选他肌骨好,不擦红粉也风流。

shòu ēn shēn chù yí xiān tuì

dé yì nónɡ shí biàn kě xiū

受恩深处宜先退,得意浓时便可休。

mò dài shì fēi lái rù ěr

cónɡ qián ēn ài fǎn wéi chóu

莫待是非来入耳,从前恩爱反为仇。

liú dé wǔ hú mínɡ yuè zài

bù chóu wú chù xià jīn ɡōu

留得五湖明月在,不愁无处下金钩。

xiū bié yǒu yú chù

mò liàn qiǎn tān tóu

休别有鱼处,莫恋浅滩头。

qù shí zhōnɡ xū qù

zài sān liú bú zhù

去时终须去,再三留不住。

rěn yī jù

xī yī nù

ráo yī zháo

tuì yī bù

忍一句,息一怒,饶一着,退一步。

sān shí bù háo

sì shí bú fù

wǔ shí jiānɡ lái xún sǐ

三十不豪,四十不富,五十将来寻死

lù 路。

shēnɡ bú lùn hún

sǐ bú rèn shī

生不论魂,死不认尸。

fù mǔ ēn shēn zhōnɡ yǒu bié

fū qī yì zhònɡ yě fēn lí

父母恩深终有别,夫妻义重也分离。

rén shēnɡ sì niǎo tónɡ lín sù

dà xiàn lái shí ɡè zì fēi

人生似鸟同林宿,大限来时各自飞。

rén shàn bèi rén qī

mǎ shàn bèi rén qí

人善被人欺,马善被人骑。

9

rén wú hénɡ cái bú fù

mǎ wú yě cǎo bù féi

人无横财不富,马无野草不肥。

rén è rén pà tiān bú pà

rén shàn rén qī tiān bù qī

人恶人怕天不怕,人善人欺天不欺。

shàn è dào tóu zhōnɡ yǒu bào

zhǐ zhēnɡ lái zǎo yǔ lái chí

善恶到头终有报,只争来早与来迟。

huánɡ hé shànɡ yǒu dènɡ qīnɡ rì

qǐ kě rén wú dé yùn shí

黄河尚有澄清日,岂可人无得运时。

dé chǒnɡ sī rǔ

ān jū lǜ wēi

得宠思辱,安居虑危。

niàn niàn yǒu rú lín dí rì

xīn xīn chánɡ sì ɡuò qiáo shí

念念有如临敌日,心心常似过桥时。

yīnɡ xiónɡ xínɡ xiǎn dào

fù ɡuì sì huā zhī

英雄行险道,富贵似花枝。

rén qínɡ mò dào chūn ɡuānɡ hǎo

zhǐ pà qiū lái yǒu lěnɡ shí

人情莫道春光好,只怕秋来有冷时。

sònɡ jūn qiān lǐ

zhōnɡ xū yī bié

送君千里,终须一别。

dàn jiānɡ lěnɡ yǎn kàn pánɡ xiè

kàn nǐ hénɡ xínɡ dào jǐ shí

但将冷眼看螃蟹,看你横行到几时。

jiàn shì mò shuō

wèn shì bù zhī

见事莫说,问事不知。

xián shì xiū ɡuǎn

wú shì zǎo ɡuī

闲事休管,无事早归。

jiǎ duàn rǎn jiù zhēn hónɡ sè

yě bèi pánɡ rén shuō shì fēi

假缎染就真红色,也被旁人说是非。

shàn shì kě zuò

è shì mò wéi

善事可作,恶事莫为。

xǔ rén yī wù

qiān jīn bù yí

许人一物,千金不移。

lónɡ shēnɡ lónɡ zǐ

hǔ shēnɡ bào ér

龙生龙子,虎生豹儿。

lónɡ yóu qiǎn shuǐ zāo xiā xì

hǔ luò pínɡ yánɡ bèi quǎn qī

龙游浅水遭虾戏,虎落*阳被犬欺。

10

yī jǔ shǒu dēnɡ lónɡ hǔ bǎnɡ

shí nián shēn dào fēnɡ huánɡ chí

一举首登龙虎榜,十年身到风凰池。

shí nián chuānɡ xià wú rén wèn

yī jǔ chénɡ mínɡ tiān xià zhī

十年窗下无人问,一举成名天下知。

jiǔ zhài xún chánɡ xínɡ chù yǒu

rén shēnɡ qī shí ɡǔ lái xī

酒债寻常行处有,人生七十古来稀。

yǎnɡ ér dài lǎo

jī ɡǔ fánɡ jī

养儿待老,积谷防饥。

jī tún ɡǒu zhì zhī chù

wú shī qí shí

鸡豚狗彘之畜,无失其时。

shù jiā zhī kǒu

kě yǐ wú jī yǐ

数家之口,可以无饥矣。

chánɡ jiānɡ yǒu rì sī wú rì

mò bǎ wú shí dānɡ yǒu shí

常将有日思无日,莫把无时当有时。

shí lái fēnɡ sònɡ ténɡ wánɡ ɡé

yùn qù léi hōnɡ jiàn fú bēi

时来风送腾王阁,运去雷轰荐福碑。

rù mén xiū wèn rónɡ kū shì

ɡuān kàn rónɡ yán biàn dé zhī

入门休问荣枯事,观看容颜便得知。

ɡuān qīnɡ shū lì shòu

shén línɡ miào zhù féi

官清书吏瘦,神灵庙祝肥。

xī què léi tínɡ zhī nù

bà què hǔ lánɡ zhī wēi

息却雷霆之怒,罢却虎狼之威。

ráo rén suàn rén zhī běn

shū rén suàn rén zhī jī

饶人算人之本,输人算人之机。

hǎo yán nán dé

è yǔ yì shī

好言难得,恶语易施。

yī yán jì chū

sì mǎ nán zhuī

一言既出,驷马难追。

dào wú hǎo zhě shì wú zéi

dào wú è zhě shì wú shī

道吾好者是吾贼,道吾恶者是吾师。

lù fénɡ xiá kè xū chénɡ jiàn

bú shì cái rén mò xiàn shī

路逢侠客须呈剑,不是才人莫献诗。

sān rén tónɡ xínɡ

bì yǒu wǒ shī

zé qí shàn zhě ér cónɡ

三人同行,必有我师,择其善者而从

11

zhī

qí bú shàn zhě ér ɡǎi zhī

之,其不善者而改之。

shào zhuànɡ bù nǔ lì

lǎo dà tú bēi shānɡ

少壮不努力,老大徒悲伤。

rén yǒu shàn yuàn

tiān bì yòu zhī

人有善愿,天必佑之。

mò yǐn mǎo shí jiǔ

hūn hūn zuì dào yǒu

莫饮卯时酒,昏昏醉到酉。

mò mà yǒu shí qī

yī yè shòu ɡū qī

莫骂酉时妻,一夜受孤凄。

zhònɡ mā dé má

zhònɡ dòu dé dòu

种麻得麻,种豆得豆。

tiān yǎn huī huī

shū ér bú lòu

天眼恢恢,疏而不漏。

jiàn ɡuān mò xiànɡ qián

zuò kè mò zài hòu

见官莫向前,做客莫在后。

nìnɡ tiān yī dǒu

mò tiān yī kǒu

宁添一斗,莫添一口。

tánɡ lánɡ bǔ chán

qǐ zhī huánɡ què zài hòu

螳螂捕蝉,岂知黄雀在后。

bù qiú jīn yù chónɡ chónɡ ɡuì

dàn yuàn ér sūn ɡè ɡè xián

不求金玉重重贵,但愿儿孙个个贤。

yī rì fū qī

bǎi shì yīn yuán

一日夫妻,百世姻缘。

bǎi shì xiū lái tónɡ chuán dù

qiān shì xiū lái ɡònɡ zhěn mián

百世修来同船渡,千世修来共枕眠。

shā rén yī wàn

zì sǔn sān qiān

杀人一万,自损三千。

shānɡ rén yī yǔ

lì rú dāo ɡē

伤人一语,利如刀割。

kū mù fénɡ chūn yóu zài fā

rén wú liǎnɡ dù zài shào nián

枯木逢春犹再发,人无两度再少年。

wèi wǎn xiān tóu sù

jī mínɡ zǎo kàn tiān

未晚先投宿,鸡鸣早看天。

12

jiànɡ xiànɡ xiōnɡ qián kān zǒu mǎ

ɡōnɡ hóu dù lǐ hǎo chēnɡ chuán

将相胸前堪走马,公候肚里好撑船。

fù rén sī lái nián

qiónɡ rén sī yǎn qián

富人思来年,穷人思眼前。

shì shànɡ ruò yào rén qínɡ hǎo

shē qù wù jiàn mò qǔ qián

世上若要人情好,赊去物件莫取钱。

sǐ shēnɡ yǒu mìnɡ

fù ɡuì zài tiān

死生有命,富贵在天。

jī shí yuán yǒu huǒ

bù jī nǎi wú yān

击石原有火,不击乃无烟。

wéi xué shǐ zhī dào

bù xué yì tú rán

为学始知道,不学亦徒然。

mò xiào tā rén lǎo

zhōnɡ xū huán dào lǎo

莫笑他人老,终须还到老。

dàn nénɡ yī běn fèn

zhōnɡ xū wú fán nǎo

但能依本分,终须无烦恼。

jūn zǐ ài cái

qǔ zhī yǒu dào

君子爱财,取之有道。

zhēn fù ài sè

nà zhī yǐ lǐ

贞妇爱色,纳之以礼。

shàn yǒu shàn bào

è yǒu è bào

善有善报,恶有恶报。

bú shì bú bào

rì zǐ bú dào

不是不报,日子不到。

rén ér wú xìn

bù zhī qí kě yě

人而无信,不知其可也。

yī rén dào hǎo

qiān rén chuán shí

一人道好,千人传实。

fán shì yào hǎo

xū wèn sān lǎo

凡事要好,须问三老。

ruò zhēnɡ xiǎo kě

biàn shī dà dào

若争小可,便失大道。

nián nián fánɡ jī

yè yè fánɡ dào

年年防饥,夜夜防盗。

13

xué zhě rú hé rú dào

bù xué zhě rú hāo rú cǎo

学者如禾如稻,不学者如蒿如草。

yù yǐn jiǔ shí xū yǐn jiǔ

dé ɡāo ɡē chù qiě ɡāo ɡē

遇饮酒时须饮酒,得高歌处且高歌。

yīn fēnɡ chuī huǒ

yònɡ lì bù duō

因风吹火,用力不多。

bù yīn yú fù yǐn

zěn dé jiàn bō tāo

不因渔父引,怎得见波涛。

wú qiú dào chù rén qínɡ hǎo

bù yǐn cónɡ tā jiǔ jià ɡāo

无求到处人情好,不饮从他酒价高。

zhī shì shǎo shí fán nǎo shǎo

shí rén duō chù shì fēi duō

知事少时烦恼少,识人多处是非多。

rù shān bú pà shānɡ rén hǔ

zhǐ pà rén qínɡ liǎnɡ miàn dāo

入山不怕伤人虎,只怕人情两面刀。

qiánɡ zhōnɡ ɡènɡ yǒu qiánɡ zhōnɡ shǒu

è rén xū yònɡ è rén mó

强中更有强中手,恶人须用恶人磨。

huì shǐ bú zài jiā háo fù

fēnɡ liú bú yònɡ zháo yī duō

会使不在家豪富,风流不用着衣多。

ɡuānɡ yīn sì jiàn

rì yuè rú suō

光阴似箭,日月如梭。

tiān shí bù rú dì lì

dì lì bù rú rén hé

天时不如地利,地利不如人和。

huánɡ jīn wèi wéi ɡuì

ān lè zhí qián duō

*鹞次螅怖种登唷

shì shànɡ wàn bān jiē xià pǐn

sī liɑnɡ wéi yǒu dú shū ɡāo

世上万般皆下品,思量唯有读书高。

shì jiān hǎo yǔ shū shuō jìn

tiān xià mínɡ shān sēnɡ zhàn duō

世间好语书说尽,天下名山僧占多。

wéi shàn zuì lè

wéi è nán táo

为善最乐,为恶难逃。

yánɡ yǒu ɡuì rǔ zhī ēn

yā yǒu fǎn bǔ zhī yì

羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。

nǐ jí tā wèi jí

rén xián xīn bù xián

你急他未急,人闲心不闲。

14

yǐn è yánɡ shàn

zhí qí liǎnɡ duān

隐恶扬善,执其两端。

qī xián fū huò shǎo

zǐ xiào fù xīn kuān

妻贤夫祸少,子孝父心宽。

jì zhuì fǔ zènɡ

fǎn ɡù wú yì

既坠釜甑,反顾无益。

fān fù zhī shuǐ

shōu zhī shí nán

翻覆之水,收之实难。

rén shēnɡ zhī zú hé shí zú

rén lǎo tōu xián qiě shì xián

人生知足何时足,人老偷闲且是闲。

dàn yǒu lǜ yánɡ kān xì mǎ

chù chù yǒu lù tòu chánɡ ān

但有绿杨堪系马,处处有路透长安。

jiàn zhě yì

xué zhě nán

见者易,学者难。

mò jiānɡ rónɡ yì dé

biàn zuò děnɡ xián kàn

莫将容易得,便作等闲看。

yònɡ xīn jì jiào bān bān cuò

tuì bù sī liɑnɡ shì shì nán

用心**惆愦恚瞬剿剂渴率履选

dào lù ɡè bié

yǎnɡ jiā yī bān

道路各别,养家一般。

cónɡ jiǎn rù shē yì

cónɡ shē rù jiǎn nán

从俭入奢易,从奢入俭难。

zhī yīn shuō yǔ zhī yīn tīnɡ

bú shì zhī yīn mò yǔ tán

知音说与知音听,不是知音莫与弹。

diǎn shí huà wéi jīn

rén xīn yóu wèi zú

点石化为金,人心犹未足。

xìn le dù

mài le wū

信了肚,卖了屋。

tā rén ɡuān huā

bú shè nǐ mù

他人观花,不涉你目。

tā rén lù lù

bú shè nǐ zú

他人碌碌,不涉你足。

shuí rén bú ài zǐ sūn xián

shuí rén bú ài qiān zhōnɡ sù

谁人不爱子孙贤,谁人不爱千钟粟。

15

mò bǎ zhēn xīn kōnɡ jì jiào

wǔ xínɡ bú shì zhè tí mù

莫把真心空*希逍胁皇钦馓饽俊

yǔ rén bù hé

quàn rén yǎnɡ é

与人不和,劝人养鹅。

yǔ rén bú mù

quàn rén jià wū

与人不睦,劝人架屋。

dàn xínɡ hǎo shì

mò wèn qián chénɡ

但行好事,莫问前程。

hé xiá shuǐ jí

rén jí jì shēnɡ

河狭水急,人急计生。

mínɡ zhī shān yǒu hǔ

mò xiànɡ hǔ shān xínɡ

明知山有虎,莫向虎山行。

lù bù xínɡ bú dào

shì bù wéi bù chénɡ

路不行不到,事不为不成。

rén bú quàn bú shàn

zhōnɡ bù dǎ bù mínɡ

人不劝不善,钟不打不鸣。

wú qián fānɡ duàn jiǔ

lín lǎo shǐ kàn jīnɡ

无钱方断酒,临老始看经。

diǎn tǎ qī cénɡ

bù rú àn chù yī dēnɡ

点塔七层,不如暗处一灯。

wàn shì quàn rén xiū mán mèi

jǔ tóu sān chǐ yǒu shén mínɡ

万事劝人休瞒昧,举头三尺有神明。

dàn cún fānɡ cùn tǔ

liú yǔ zǐ sūn ɡēnɡ

但存方寸土,留与子孙耕。

miè què xīn tóu huǒ

tī qǐ fó qián dēnɡ

灭却心头火,剔起佛前灯。

xīnɡ xīnɡ chánɡ bù zú

měnɡ měnɡ zuò ɡōnɡ qīnɡ

惺惺常不足,懵懵作公卿。

zhònɡ xīnɡ lǎnɡ lǎnɡ

bù rú ɡū yuè dú mínɡ

众星朗朗,不如孤月独明。

xiōnɡ dì xiānɡ hài

bù rú zì shēnɡ

兄弟相害,不如自生。

hé lǐ kě zuò

xiǎo lì mò zhēnɡ

合理可作,小利莫争。

16

mǔ dān huā hǎo kōnɡ rù mù

zǎo huā suī xiǎo jiē shi chénɡ

牡丹花好空入目,枣花虽小结实成。

qī lǎo mò qī xiǎo

qī rén xīn bù mínɡ

欺老莫欺小,欺人心不明。

suí fēn ɡēnɡ chú shōu dì lì

tā shí bǎo mǎn xiè cānɡ tiān

随分耕锄收地利,他时饱满谢苍天。

dé rěn qiě rěn

dé nài qiě nài

得忍且忍,得耐且耐。

bù rěn bú nài

xiǎo shì chénɡ dà

不忍不耐,小事成大。

xiānɡ lùn chěnɡ yīnɡ xiónɡ

jiā jì jiàn jiàn tuì

相论逞英雄,家*ソネ恕

xián fù lìnɡ fū ɡuì

è fù lìnɡ fū bài

贤妇令夫贵,恶妇令夫败。

yī rén yǒu qìnɡ

zhào mín xián lài

一人有庆,兆民咸赖。

rén lǎo xīn wèi lǎo

rén qiónɡ zhì mò qiónɡ

人老心未老,人穷志莫穷。

rén wú qiān rì hǎo

huā wú bǎi rì hónɡ

人无千日好,花无百日红。

shā rén kě shù

qínɡ lǐ nán rónɡ

杀人可恕,情理难容。

zhà fù bù zhī xīn shòu yònɡ

zhà pín nán ɡǎi jiù jiā fēnɡ

乍富不知新受用,乍贫难改旧家风。

zuò shànɡ kè chánɡ mǎn

zūn zhōnɡ jiǔ bù kōnɡ

座上客常满,樽中酒不空。

wū lòu ɡènɡ zāo lián nián yǔ

xínɡ chuán yòu yù dǎ tóu fēnɡ

屋漏更遭连年雨,行船又遇打头风。

sǔn yīn luò tuò fānɡ chénɡ zhú

yú wéi bēn bō shǐ huà lónɡ

笋因落箨方成竹,鱼为奔波始化龙。

jì de shào nián qí zhú mǎ

kàn kɑn yòu shì bái tóu wēnɡ

记得少年骑竹马,看看又是白头翁。

lǐ yì shēnɡ yú fù zú

dào zéi chū yú pín qiónɡ

礼义生于富足,盗贼出于贫穷。

17

tiān shànɡ zhònɡ xīnɡ jiē ɡǒnɡ běi

shì jiān wú shuǐ bù cháo dōnɡ

天上众星皆拱北,世间无水不朝东。

jūn zǐ ān pínɡ

dá rén zhī mìnɡ

君子安*,达人知命。

zhōnɡ yán nì ěr lì yú xínɡ

liánɡ yào kǔ kǒu lì yú bìnɡ

忠言逆耳利于行,良药苦口利于病。

shùn tiān zhě cún

nì tiān zhě wánɡ

顺天者存,逆天者亡。

rén wèi cái sǐ

niǎo wèi shí wánɡ

人为财死,鸟为食亡。

fū qī xiānɡ hé hǎo

qín sè yǔ shēnɡ huánɡ

夫妻相合好,琴瑟与笙簧。

yǒu ér pín bù jiǔ

wú zǐ fù bù chánɡ

有儿贫不久,无子富不长。

shàn bì shòu lǎo

è bì zǎo wánɡ

善必寿老,恶必早亡。

shuǎnɡ kǒu shí duō piān zuò yào

kuài xīn shì ɡuò kǒnɡ shēnɡ yānɡ

爽口食多偏作药,快心事过恐生殃。

fù ɡuì dìnɡ yào ān běn fèn

pín qiónɡ bú bì wǎnɡ sī liɑnɡ

富贵定要安本分,贫穷不必枉思量。

huà shuǐ wú fēnɡ kōnɡ zuò lànɡ

xiù huā suī hǎo bù wén xiānɡ

画水无风空作浪,绣花虽好不闻香。

tān tā yī dǒu mǐ

shī què bàn nián liánɡ

贪他一斗米,失却半年粮。

zhēnɡ tā yī jiǎo tún

fǎn shī yī zhǒu yánɡ

争他一脚豚,反失一肘羊。

lónɡ ɡuī wǎn dònɡ yún yóu shī

shè ɡuò chūn shān cǎo mù xiānɡ

龙归晚洞云犹湿,麝过春山草木香。

pínɡ shēnɡ zhī huì liánɡ rén duǎn

hé bù huí tóu bǎ zì liánɡ

*生只会量人短,何不回头把自量。

jiàn shàn rú bù jí

jiàn è rú tàn tānɡ

见善如不及,见恶如探汤。

rén pín zhì duǎn

mǎ shòu máo chánɡ

人贫志短,马瘦毛长。

18

zì jiā xīn li jí

tā rén wèi zhī mánɡ

自家心里急,他人未知忙。

pín wú dá shì jiānɡ jīn zènɡ

bìnɡ yǒu ɡāo rén shuō yào fānɡ

贫无达士将金赠,病有高人说药方。

chù lái mò yǔ shuō

shì ɡuò xīn qīnɡ liánɡ

触来莫与说,事过心清凉。

qiū zhì mǎn shān duō xiù sè

chūn lái wú chù bù huā xiānɡ

秋至满山多秀色,春来无处不花香。

fán rén bù kě mào xiànɡ

hǎi shuǐ bù kě dòu liánɡ

凡人不可貌相,海水不可斗量。

qīnɡ qīnɡ zhī shuǐ

wéi tǔ suǒ fánɡ

清清之水,为土所防。

jǐ jǐ zhī shì

wéi jiǔ suǒ shānɡ

济济之士,为酒所伤。

hāo cǎo zhī xià

huò yǒu lán xiānɡ

蒿草之下,或有兰香。

máo cí zhī wū

huò yǒu hóu wánɡ

茅茨之屋,或有侯王。

wú xiàn zhū mén shēnɡ è piǎo

jǐ duō bái wū chū qīnɡ

无限朱门生饿殍,几多白屋出卿。

zuì hòu qián kūn dà

hú zhōnɡ rì yuè chánɡ

醉后乾坤大,壶中日月长。

wàn shì jiē yǐ dìnɡ

fú shēnɡ kōnɡ bái mánɡ

万事皆已定,浮生空白茫。

qiān lǐ sònɡ háo máo

lǐ qīnɡ rén yì zhònɡ

千里送毫毛,礼轻仁义重。

yī rén chuán xū

bǎi rén chuán shí

一人传虚,百人传实。

shì shì mínɡ rú jìnɡ

qián chénɡ àn sì qī

世事明如镜,前程暗似漆。

ɡuānɡ yīn huánɡ jīn nán mǎi

yī shì rú jū ɡuò xì

光阴*鹉崖颍皇廊缇怨丁

liánɡ tián wàn qīnɡ

rì shí yī shēnɡ

良田万倾,日食一升。

19

dà shà qiān jiān

yè mián bā chǐ

大厦千间,夜眠八尺。

qiān jīnɡ wàn diǎn

xiào yì wéi xiān

千经万典,孝义为先。

yī zì rù ɡōnɡ mén

jiǔ niú tuō bù chū

一字入公门,九牛拖不出。

yá mén bā zì kāi

yǒu lǐ wú qián mò jìn lái

衙门八字开,有理无钱莫进来。

fù cónɡ shēnɡ hé qǐ

pín yīn bú suàn lái

富从升合起,贫因不算来。

jiā zhōnɡ wú cái zǐ

ɡuān cónɡ hé chù lái

家中无才子,官从何处来。

wàn shì bù yóu rén jì jiào

yì shēnɡ dōu shì mìnɡ ān pái

万事不由人*希簧际敲才拧

jí xínɡ màn xínɡ

qián chénɡ zhǐ yǒu duō shǎo lù

急行慢行,前程只有多少路。

rén jiān sī yǔ

tiān wén ruò léi

人间私语,天闻若雷。

àn shì kuī xīn

shén mù rú diàn

暗室亏心,神目如电。

yī háo zhī è

quàn rén mò zuò

一毫之恶,劝人莫作。

yī háo zhī shàn

yǔ rén fānɡ biàn

一毫之善,与人方便。

qī rén shì huò

ráo rén shì fú

欺人是祸,饶人是福。

tiān yǎn huī huī

bào yìnɡ shèn sù

天眼恢恢,报应甚速。

shènɡ xián yán yǔ

shén qīn ɡuǐ fú

圣贤言语,神钦鬼伏。

rén ɡè yǒu xīn

xīn ɡè yǒu jiàn

人各有心,心各有见。

kǒu shuō bù rú shēn fénɡ

ěr wén bù rú mù jiàn

口说不如身逢,耳闻不如目见。

20

yǎnɡ jūn qiān rì

yònɡ zài yì zhāo

养军千日,用在一朝。

ɡuó qīnɡ cái zǐ ɡuì

jiā fù xiǎo ér jiāo

国清才子贵,家富小儿骄。

lì dāo ɡē tǐ hén yì hé

è yǔ shānɡ rén hèn bù xiāo

利刀割体痕易合,恶语伤人恨不消。

ɡōnɡ dào shì jiān wéi bái fà

ɡuì rén tóu shànɡ bù cénɡ ráo

公道世间唯白发,贵人头上不曾饶。

yǒu qián kān chū zhònɡ

wú yī lǎn chū mén

有钱堪出众,无衣懒出门。

wéi ɡuān xū zuò xiànɡ

jí dì bì zhēnɡ xiān

为官须作相,及第必争先。

miáo cónɡ dì fā

shù xiànɡ zhī fēn

苗从地发,树向枝分。

fù zǐ hé ér jiā bú tuì

xiōnɡ dì hé ér jiā bù fēn

父子和而家不退,兄弟和而家不分。

ɡuān yǒu zhènɡ tiáo

mín yǒu hé yuē

官有正条,民有和约。

xián shí bù shāo xiānɡ

jí shí bào fó jiǎo

闲时不烧香,急时抱佛脚。

xìnɡ shēnɡ tài pínɡ wú shì rì

kǒnɡ fénɡ nián lǎo bù duō shí

幸生太*无事日,恐逢年老不多时。

ɡuó luàn sī liánɡ jiànɡ

jiā pín sī xián qī

国乱思良将,家贫思贤妻。

chí tánɡ jī shuǐ xū fánɡ hàn

tián dì qín ɡēnɡ zú yǎnɡ jiā

池塘积水须防旱,田地勤耕足养家。

ɡēn shēn bú pà fēnɡ yáo dònɡ

shù zhènɡ wú chóu yuè yǐnɡ xié

根深不怕风摇动,树正无愁月影斜。

fènɡ quàn jūn zǐ

ɡè yí shǒu jǐ

奉劝君子,各宜守己。

zhī cǐ chénɡ shì

wàn wú yì shī

只此程式,万无一失。

21
友情链接: